معرفی پروژه ها

متراژ سرامیک خشک حدود ۱۵۰۰ متر مربع

متراژ سرامیک خشک حدود ۱۵۰۰۰ متر مربع – کرتیل وال اد ان حدود ۵۰۰۰ متر مربع

متراژ حدودی سرامیک خشک ۱۰۰۰ متر مربع

متراژ سرامیک خشک حدود ۲۰۰۰۰ متر مربع – کرتین وال اد ان حدود ۹۰۰۰ متر مربع

متراژ سرامیک خشک حدود ۱۲۰۰۰ متر مربع

( یا بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی بندر عباس )

متراژ سرامیک خشک حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع

متراژ سرامیک خشک حدود ۷۰۰۰ متر مربع

متراژ سرامیک خشک حدود ۶۰۰۰ متر مربع

متراژ سرامیک‌خشک حدود ۲۵۰۰ متر مربع

متراژ سرامیک خشک  حدود ۹۰۰۰ متر مربع

( بیمارستان ۶۴ تختخوابی اشنویه )

متراژ سرامیک‌خشک‌ حدود ۳۰۰۰ متر مربع

( بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب )

متراژ سرامیک‌ خشک حدود ۴۰۰۰ متر مربع

متراژ سرامیک خشک حدود ۲۵۰۰ متر مربع

متراژ سرامیک حدود ۷۰۰۰ متر مربع